sonzeytin

Buse / İstanbul / 17

Aslına bakarsanız tabakta kalan son zeytine benzerim ben. Herkes onu yemek ister,herkesin çatalı o yönü gösterir lakin kimse dokunamaz ya,öyle birşey işte. Ayrıca yalnızlığın en kuytu karanlığına a(lı)şığım. evimin yalnızı,hayallerimin anasıyım arkdşlr.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter